پیکر بندی و نصب BigBlueButton

از طریق کاربران از فرصتهای سازگار با استانداردها به طور متمایز کسب درآمد کنید. روش های آزمون گرافیک یکنواخت را از طریق پورتال های جهانی استفاده کنید .